Om Sandviken Pure Power

Klimatförändringarna är en av våra största utmaningar. För att lyckas lösa den måste vi alla hjälpas åt. I Sandviken samarbetar näringslivet, forskningsvärlden och den offentliga sektorn för att skapa hållbara alternativ både för persontrafik och tunga transporter.

Sandvikens kommun söker ständigt nya sätt att agera hållbart. Det sker genom samverkan, stöd och genom att dela erfarenheter. Idag körs exempelvis all mat från centralköket och distributions-centralen på Tuna med lastbilar som drivs av biogas. Det ger miljövänligare transporter och kortare transportsträckor.

Tack vare ett unikt samarbete mellan Sandvikens kommun, Sandvik och AGA Gas öppnade vi Sveriges första vätgastankstation i Sandviken 2016 och här pågår ett projekt för att utvärdera elvägar för tung lastbilstrafik i samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi. Vindkraft, biogas, laddstationer och ekostationer är andra spännande delar i vad som på sikt ska göra Sandviken koldioxidneutralt.

När kloka människor från hela världen med olika kompetenser samverkar händer det spännande saker. Sandviken är en sådan plats inom fossilfri och klimatneutral energi.

Alla dessa initiativ gör att forskare och företag från hela världen kommer till oss i Sandviken för att lära sig mer. Det ger ringar på vattnet. Genom samverkan, innovationskraft och en stark vision om en hållbar utveckling skapar vi morgondagens transportlösningar tillsammans. Samtidigt skapar vi arbetstillfällen.

Unika möjligheter med vätgas i vår energiomställning

Sverige har som målsättning att nå klimatneutralitet till år 2045. Att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. I Sandviken går vi före. Vi har aktivt arbetat med att ställa om våra sektorer för fossilfrihet, transporter utan utsläpp av avgaser och bygga hållbara samhällen sedan 2015. Sandviken Pure Power är koncept som kommunicerar denna resa och inspirerar fler att ansluta sig till vår gemensamma omställning. Vätgas är en möjliggörare för flera branschers klimatomställning på samma gång som det öppnar för nya affäs- och exportmöjligheter. Vätgas har potential att revolutionera och avsevärt minska klimatavtrycken, men även miljöavtrycken (svaveloxider, kväveoxider, partiklar) från flera branscher, inte minst industrin-och transportsektorn. För Sandvikens kommun är det här mycket viktigt för att kunna erbjuda våra innevånare en trygg, attraktiv och hälsosam boendemiljö. För Region Gävleborg innebär denna möjlighet att uppnå följande:

  • Ett övergripande bidrag till Klimatomställningen
  • Skapa nya gröna jobb
  • Stärka vår roll som ett av Europas ledande ”Vätgas samhällen” och vårt varumärke
  • Bygga en framtidstro för våra innevånare
  • Attrahera investeringar och nya företag

I en intervju med Jesper Börjesson berättar Anders Lundell från Sandvikens kommun mer om hur vi kan lyckas med denna omställning och vad det kan innebära för vårt moderna digitaliserade industrisamhälle.

Kontakt

Kontakta oss på medborgarservice@sandviken.se

Kommunikationskonceptet Sandviken PurePOWER
Odd Westby, Informationschef, Sandvikens Kommun
odd.westby@sandviken.se

Anna Klasson - Affärsutvecklare grön omställning, Sandbacka Science Park
anna.klasson@sandviken.se

Malin Rogström

Malin Rogström - Utvecklingschef, Sandbacka Park
malin.rogstrom@sandviken.se

Tidigare publiceringar

Sandviken Pure Power på IASP 2019 World Conference

I september 2019 hölls den 36e världskonferensen för Internationella organisationen för Science Parks.

Temat för konferensen var: "Den 4: e industriella revolutionen: områden med innovation och vetenskapsparker som nyckelfångare för en framgångsrik övergång."

Sandbacka Science Park deltog som föredragshållare med den kommunikationsplattform som Sandviken utvecklat. ¨Sandviken Pure Power¨.

Presentationen visar hur Sandviken arbetar med samverkan mellan det offentliga och privata näringslivet för ett mer attraktivt och hållbart samhälle. Hur denna utveckling kan skapa nya arbetstillfällen samtidigt som vårt Sandviken blir ett ”showroom” för ren teknik. Ett samhälle för nästa generation som lever och växer upp i ett mer hållbart och tryggt Sandviken med en fossilfri framtid.

Inför drygt 600 deltagare från 70 länder från hela världen presenterade Malin Rogström och Anders Lundell hur Sandviken blivit en ledande aktör inom hållbar utveckling. Malin är chef för Sandbacka Park Utveckling och leder arbetet med Science Parken som en regional innovationsnod. Anders är samordnare för hållbar affärsutveckling och konceptet Sandviken Pure Power.

När kloka människor från hela världen inom industri, akademi och offentlig sektor samverkar händer det spännande saker. Sandviken är en sådan plats inom fossilfria transporter och förnybar energi. Här skapar vi tillsammans innovationskraft.

Sandvikens PurePOWER är ett öppet kommunikationskoncept som administreras av Sandvikens Kommun. Här samlas vi som vill bidrar till att Sverige blir ett av världens första fossilfria länder. Det är här det händer. Just nu.

Tillgänglighetsredogörelse